Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.

 

Základní informace:

Název spolku:                Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. (dále jen KCHBPF)
Sídlo spolku:                  Křinecká 178, 289 32 Hrubý Jeseník u Nymburka

 

Orgány Spolku:              členská schůze                  ► nejvyšší orgán KCHBPF

​                                       výbor                                  ► statutární orgán KCHBPF

                                       kontrolní a revizní komise  ► kontrolní orgán KCHBPF

 

Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s.L 4475                                  vedená u Městského soudu v Praze                                                     Nabylo právní moci a zapsáno 26.1.2017

 

STANOVY

Klubu chovatelů Bichon a poil frisé

Článek I. Obecná ustanovení

1. Název spolku: Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s.(dále jen KCHBPF)          

2. Sídlo spolku: Hrubý Jeseník 178, 289 32 Oskořínek,  IČ 46416471                      

3. Působnost spolku: Česká republika                                                                        

4. Jednání: Za KCHBPF jedná a zastupuje jej navenek předseda nebo na základě písemného zmocnění člen výboru.                                                                              

5. Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. je politicky nezávislá, odborná a společenská organizace, která sdružuje chovatele, přátele a milovníky tohoto plemene. Spolek má právní subjektivitu a řídí se zásadami ČMKU uznávané FCI. 6. Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. je právnickou osobou ve smyslu § 118-209 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „NOZ “).7. Vznik: Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. vznikl registrací na MV ČR na základě platného právního předpisu. Spolek může samostatně nabývat práv a zavazovat se k nim. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu v souladu s obecně platnými předpisy

Článek II. Základní ustanovení o členství ve spolku

Členství ve spolku je výběrové. Členem spolku se může stát občan České republiky i jiného státu starší 18ti let, bez ohledu na své názorové přesvědčení, politickou příslušnost či národnost, který souhlasí se Stanovami KCHBPF a předpisy na něj navazujícími, dále pak zaplatil ve stanovené lhůtě a výši členský příspěvek na příslušné období. Členství vzniká na základě písemné přihlášky žadatele a o přijetí člena spolku rozhoduje výbor spolku 2/3 většinou z přítomných členů výboru. Proti zamítavému rozhodnutí výboru se lze odvolat k členské schůzi spolku. Přijetím za člena spolku dává člen souhlas se zápisem do seznamu členů a zpracování jeho osobních údajů k účelům pro potřeby spolku

Členství čestné: čestné členství může být uděleno na základě návrhu člena KCHBPF osobám, které se velkou mírou zasloužily o chov a propagaci plemene. Udělení čestného členství schvaluje na návrh výboru spolku členská schůze.

Článek III. Cíle spolku:

Především: Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti – zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů, zvyšovat úroveň chovatelské činnosti, zlepšovat plemeno Bichon a poil frise, provádět bonitace, organizovat výstavy a školení členů klubu, kontrolovat odchovy, poskytovat odborné porady a vytvářet podmínky pro činnost mladých  chovatelů, dbát o zajištění dostatečného počtu posuzovatelů exteriéru a jejich odbornou úroveň, spolupracovat s organizacemi chovatelů a ochránci přírody v ČR i zahraničí, informovat členy o činnosti, o stavu plemene a propagovat chov bišonků odbornými publikacemi, vytvářet a spravovat majetkové hodnoty potřebné k plnění činnosti klubu, vést evidenci o chovných jedincích a jejich odchovech.

Článek IV. Práva člena spolku:

– zúčastňovat se na jednání členských schůzí – všestranně se zúčastňovat činnosti spolku – volit a být volen do všech orgánů spolku – používat výhod spolku, pokud si plní základní povinnosti člena – požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření spolku – o činnosti spolku být informován formou Zpravodaje a webových stránek- předkládat návrhy, podněty, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku- podávat stížnosti příslušnému orgánu spolku tj. výboru spolku nebo kontrolní a revizní komisi- členové spolku neručí za případné dluhy spolku

Článek V. Povinnosti člena spolku

– dodržovat stanovy spolku a předpisy na něj navazující a jednat v jejich duchu – platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě, tj. do konce února příslušného roku – prosazovat cíle a poslání spolku a na jejich uskutečňování se aktivně podílet – dodržovat všeobecně platné předpisy o ochraně přírody, životního prostředí a zvířat a aktivně pomáhat je zajišťovat – dodržovat etické zásady chovatelství a předpisy FCI – oznámit výboru spolku do 1 měsíce vznik závažných změn, které souvisejí s členstvím ve spolku (změna adresy a pod.) – dodržovat chovatelský řád spolku-hájit zájmy spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku

Článek VI. Zánik členství ve spolku

– neobnovením členství ve spolku po ukončení běžného roku, tj. nezaplacením členského příspěvku v termínu určeném Stanovami – dobrovolným vystoupením člena ze spolku, který toto své rozhodnutí sdělí písemně výboru spolku, členství končí ku dni doručení písemného oznámení – úmrtím člena spolku – zrušením členství pro závažné porušení povinností člena spolku, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, hrubě porušuje stanovy a ostatní předpisy, ohrožuje řádné plnění poslání spolku, svým chováním na akcích spolku a výstavách v ČR i v zahraničí hrubě porušuje občanskou a kynologickou etiku a poškozuje dobré jméno spolku.  O vyloučení člena jakož i o dalších možných kárných opatřeních – napomenutí a pozastavení členství rozhoduje kárné řízení minimálně 2/3 většinou přítomných členů výboru spolku.

Článek VII. Služby poskytované členům spolku

– vede chovatelskou evidenci – odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů a majitelů – kontrolu vrhů a odchovů, ustájení a správnou výživu zvířat – pořádá – spolupořádá speciální a klubové výstavy, na nichž zabezpečuje předvádění odchovů po plemenících a soutěže chovatelských skupin – zastupuje své členy při jednáních s institucemi- Chovatelský servis nebude poskytován členu vyloučenému z jakéhokoliv jiného spolku zajišťující chov plemene bišonek.

Článek VIII. Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik spolku

Spolek vznikne rozhodnutím členské schůze a jeho registrací. Spolek má úplnou právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle

vlastního plánu činnosti a rozpočtu. Spolek se ve své činnosti zaměřuje na péči, zdokonalování a rozvoj plemene, na organizování a zabezpečování cílevědomé plemenitby, na zvyšování úrovně chovu a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností. Ve své činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou zodpovědnost za úroveň plemene. Za tím účelem zejména:

– zlepšuje plemenné hodnoty psů na základě nejnovějších poznatků genetiky – stará se o odbornou výchovu chovatelů – kontrolou štěňat, výživy a péče o psy vytváří základní předpoklady pro zdravou populaci zvířat – pořádá speciální výstavy podle směrnic FCI a bonitace zvířat V této své činnosti prosazuje chovatelskou etiku, přičemž zajišťuje taková opatření, která by zamezila komisionálnímu prodeji psů. Podporuje požadavek na realizaci zákona na ochranu zvířat.

Spolek zanikne usnesením členské schůze 2/3 většinou přítomných, nebo organizační změnou uspořádání.

Článek IX. Orgány Spolku

Členská schůze – nejvyšší orgán Spolku Výbor – statutární orgán KCHBPF Revizní komise – kontrolní orgán KCHBPF

Orgány spolku (výbor spolku a revizní komise) jsou voleny většinou přítomných řádných členů spolku na členské schůzi, případně na ustavující členské schůzi spolku. Orgány spolku jsou: členská schůze, výbor a kontrolní komise. Výroční členská schůze je svolávána 1x za rok. Volební členská schůze volí 5ti členný výbor spolku a 3 členy kontrolní komise pro 5leté volební období – stanovit zásadní úkoly pro činnost spolku na příští období – jednat o změnách, případně doplňcích organizačního řádu a předpisů na něj navazujících Svá rozhodnutí odsouhlasí nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.

Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech otázkách činnosti a hospodaření spolku. Zejména: – projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku a kontrolní komise – schvaluje stanovy spolku a předpisy s ním související – volí členy výboru a revizní komise - odvolává členy výboru spolku, případně schvaluje vyloučení člena spolku na návrh výboru spolku nebo revizní komise, k čemuž je zapotřebí ¾ většina hlasů z celkového počtu přítomných členů - schází se dle potřeby KCHBPF, alespoň 1x do roka a je svolávána písemně nejpozději do 30 dnů před datem jejího konání výborem spolku.  Pokud není těmito stanovami uvedeno jinak, členská schůze je usnášeníschopná vždy bez ohledu na počet přítomných členů. K přijetí rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, přičemž každý osobně přítomný člen má jeden hlas. Plná moc k zastupování při volení není přípustná. Členská schůze rozhoduje veřejným hlasováním svých členů. Hlasování o předloženém návrhu se provádí tak, že členové hlasují pro nebo proti. O každé členské schůzi musí být pořízen zápis, který sepíše, buď jednatel, nebo osoba výborem spolku k tomu určená před začátkem členské schůze.

Výbor spolku je statutárním zástupcem spolku, navenek jeho jménem jednají předseda a jednatel, případně jiný pověřený člen spolku. Schází se dle potřeby, nejméně 4x ročně. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda nebo jednatel, případně jiný pověřený člen spolku, což musí být následně předloženo na projednání na příští výborové schůzi. Výbor spolku dále svolává členskou schůzi, předkládá zprávu o své činnosti, vede členskou evidenci, zajišťuje vedení plemenné knihy narozených a importovaných jedinců, zajišťuje vydávání  průkazů původu prostřednictvím Plemenné knihy ČMKU, včetně vedení příslušné chovatelské dokumentace, vedení písemné evidence klubových junior šampionů, klubových šampionů,  klubových veterán šampionů,  klubových grand šampionů a ostatních titulů, vedení účetní evidence, osoba pověřená výborem spolku vypracovává  účetní závěrku za dané daňové období a předkládá daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu, provádění a výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčího exteriéru psů plemene bišonek, vydávání informačního spolkového zpravodaje, schvalování přijetí nových členů spolku, rozhodování o věcech týkajících se spolku, které nepřísluší do působnosti členské schůze. Na ustavující schůzi výboru volí ze svého středu: předsedu, místopředsedu, jednatele, hlavního poradce chovu a hospodáře. Podle potřeby i další funkcionáře a to jednotlivě anebo v kumulaci funkcí. Výkon funkce člena výboru je dobrovolný.

Kontrolní revizní komise sleduje činnost a hospodaření spolku a o své činnosti podává zprávu členské schůzi spolku. Má právo se zúčastňovat jednání výboru spolku s hlasem poradním.

Článek X. Zásady finančního hospodaření z.s.

Spolek hospodaří s vlastním majetkem, nebo majetkem svěřeným mu do užívání. Finanční zdroje spolku jsou: – členské příspěvky a členské platby za služby členům i nečlenům, kterým KCHBPF poskytuje chovatelský servis – podíl poplatků za vystavení průkazů původu – podíl z kynologických akcí – dary, event. další finanční zdroje

Výdaje spolku tvoří zejména – poplatky plynoucí z členství v ČMKU – náklady spojené s činností výboru a revizní komise – náklady spojené s pořádáním kynologických akcí – náklady spojené s vydáváním Zpravodaje a správou internetových stránek KCHBPF

Spolek hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí spolku dle platných zákonů a předpisů ČR. Za účelné a správné hospodaření spolku s finančními prostředky a za správné vedení účetnictví odpovídá hospodář a předseda spolku. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To však nevylučuje použití prostředků k sociálním  nebo charitativním účelům. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek XI. Ustanovení o zániku spolku

Zanikne-li spolek z některých uvedených důvodů v čl. VII, rozhodne členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů o tom, jak bude naloženo s majetkem spolku.

Článek XII. Ustanovení o řešení sporů uvnitř spolku

Spory uvnitř spolku bude řešit k tomu účelu zvolená smírčí komise. Kárné řízení dle kárného řádu ČMKU řeší výbor spolku. Dle závažnosti kárného provinění mohou být udělena tato kárná opatření:

a) důtka

b) finanční pokuta do výše 5 000,- Kč

c) pozastavení chovatelské činnosti na 1 – 2 roky

d) vyloučení ze spolku

Platnost stanov

Organizační řád Klubu chovatelů Bichon a poil frise vstoupil v platnost dnem 23. 12. 1992 pod č. j. VSC/1 – 17201/92 – R. registrací u Ministerstva vnitra ČR. Novela Organizačního řádu byla projednána dne 18. 2. 2006 Výroční členskou schůzí Klubu chovatelů Bichon a poil frisé.

Aktualizace stanov dle § 118-209 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník dne 17. 10. 2015 projednána a odsouhlasena řádnou členskou schůzí Klubu chovatelů Bichon a poil frisé

Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí ust. § 214 a násl. zák. č.89/2012 Sb. (NOZ)

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí KCHBPF a účinnosti dnem, kdy budou stanovy vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. Přijetím stanov spolku členskou schůzí zároveň pozbývají platnosti stanovy Klubu chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. ze dne 17.10.2015 ve znění jejich změn a doplňků ze dne 17.12.2016

V Praze, dne 17. 12. 2017………………………………

Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s.L 4475 vedená u Městského soudu v Praze                                             Nabylo právní moci a zapsáno 26.1.2017

Úplný výpis ze spolkového rejstříku:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=741149&typ=UPLNY

 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=741149&typ=UPLNY


 

 

 

 

TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Klubová výstava bez KV, Svornost, 31.10.2020
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!