Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.

 


CHOVATELSKÝ ŘÁD

 

ÚČEL

1. Tento chovatelský řád slouží pro řízení chovu plemene Bichon á poil Frisé a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce v Klubu chovatelů Bichon á poil frisé (dále jen klubu).

2. Tento chovatelský řád je v souladu s organizačním řádem Klubu, potvrzeným MV č.j. VSC/1 – 17201 – R, ze dne 23.12.1992.

3. Ustanovení tohoto chovatelského řádu je platné pro všechny majitele chovných psů a fen Bichon á poil Frisé.

4. Bichon á poil Frisé ve smyslu tohoto chovatelského řádu tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu, kteří odpovídají platnému plemennému standardu číslo FCI 215. Čistokrevný pes nebo fena je jedinec, který je zapsán do Plemenné knihy ČMKU.

CHOVATEL

5. Chovatelem ve smyslu tohoto chovatelského řádu je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je zaregistrována pod chráněným názvem FCI.

6. Majitelem krycího psa ve smyslu tohoto chovatelského řádu je majitel chovného psa na základě výsledku bonitace, přeregistrovaného v Plemenné knize ČMKU v rejstříku chovných jedinců.

7. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem, jakož i poměru mezi chovatelem a nabyvatelem štěňat z jeho chovů se řídí ustanoveními občanského nebo hospodářského zákoníku, popřípadě jinými, obecně právními předpisy.

8. Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli zájmové činnosti Klubu chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. zavazuje, že nebude produkovat jedince bez Průkazu původu.

9. KCHBPF je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat:
a/ zda jsou chovní jedinci v trvalém majetku majitele
b/ v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci drženi a v jakém zdravotním stavu se nacházejí
c/ jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat

10. Chovatelský Klub je v odůvodněných případech oprávněn omezit dočasně, nebo trvale zakázat chov buď konkrétního jedince, nebo celé chovatelské stanice tohoto plemene, a to na základě kárného řízení, zjistí-li nedodržení povinností č. 8. a 9. tohoto chovatelského řádu nebo jiných závazných ustanovení.

11. Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit do 1 měsíce poradci chovu. Hlášení provede nový majitel. Změna majitele se uvede v Průkazu původu psa.

12. Při převodu chovné feny není přípustné požadovat, aby budoucí odchovy této feny nesly název chovatelské stanice původního majitele feny, případně jiné chovatelské stanice.

13. Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší novému chovateli i veškeré dispozice s odchovem.

14. Požaduje-li majitel krycího psa adresy majitelů štěňat, je chovatel povinen mu tyto sdělit, a to i v případě vývozu do zahraničí.

15. Zemře-li chovatel v době březosti své feny, může se vrh zapsat buď na chovatelskou stanici zemřelého, která je dědičná na potomky, nebo na chovatelskou stanici nového majitele, kterému dědici předají fenu do vlastnictví.

CHOVNÍ JEDINCI

16. Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných zvířat Plemenné knihy. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor KCHBPF oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledků zkoušky nese náklady chovatel nebo Klub.

17. Zařazení do chovu se zápisem do Průkazu původu provádí Klub. Zápis do rejstříku chovných jedinců provádí Plemenná kniha, která pro Klub vydává Průkazy původu. Zápis chovných jedinců psů a fen do rejstříku Plemenné knihy se provádí po bonitaci.

PSI PO BONITACI

18. Bonitováni mohou být jedinci, kteří dosáhli v den konání bonitace věku 12ti měsíců a byli předvedeni alespoň na jedné výstavě, kde je zadáván titul CAC, to je na Klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavě, a byli ohodnoceni alespoň známkou velmi dobrý – fena, výborný – pes. Majitel bonitovaného jedince obdrží jeden stejnopis bonitační karty, 1x Knihu odchovů pro chovnou fenu či Knihu krytí pro chovného psa. 

19. Věková hranice pro chovnost psa je od ukončeného 14. měsíce věku doživotně. Chovnost pro feny je od ukončeného 15. měsíce věku do ukončeného 8. roku věku feny.  Fena tedy smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Ve výjimečných případech může chovatel požádat výbor o povolení krytí po stáří 8 let za současného předložení potvrzení veterináře o zdravotním stavu feny. Na tomto základě může být povolen dodatečný vrh za předpokladu, že se nejedná o první vrh feny.

20. KCHBPF může nařídit opakovanou bonitaci, nebo pozastavit chovnost či vyloučit z chovu jedince, po němž prokazatelně pocházejí potomci, z různých rodičů, s hrubými dědičnými vadami exteriéru, jakož i jinými anatomickými vadami, včetně vad genetických, např. kryptorchizmus, atypičnost, jiná než dlouhá kadeřavá srst apod. VIZ standard FCI č. 215 - vylučující vady

21. Pro zařazení jedince do chovu se vyžaduje:
a) čistokrevnost, potvrzená Průkazem původu
b) dodržení stanovené věkové hranice
c) absolvování alespoň jedné výstavy, kde se zadává CAC od třídy mladých s hodnocením alespoň velmi dobrá - fena a výborný - pes 
d) úspěšné absolvování bonitace

22. Posuzování na bonitacích se provádí na základě bonitačního řádu, vydaného KCHBPF. Na tento bonitační řád má právo každý člen KCHBPF.

23. Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden operační a kosmetický zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu FCI č. 215 ze dne 02.09.2016 důvodem k vyloučení z chovu. Stejně tak i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a kondici.

CHOV A JEHO ŘÍZENÍ

24. Chovem se rozumí cílená plemenitba, která musí být v souladu s posláním Klubu trvale charakter zájmové činnosti.

25. K plemenitbě lze použít pouze jedinců, odpovídajících kladnému hodnocení na bonitaci. V případě některých odchylek od standardu FCI může bonitační komise povolit jeden zkušební vrh s předvedením odchovu minimálně ve stáří 6 měsíců.

26. Příbuzenská plemenitba se povoluje podle 25 % Wrightova vzorce (syn-matka, otec-dcera, bratranec-sestřenice). U sourozenců nevlastních 50% (polobratr-polosestra) se příbuzenská plemenitba povoluje tomu chovateli, který o takové spojení požádá s tím, že bere na sebe veškeré následky nesprávného výběru chovných jedinců.

KRYCÍ LIST

27. Vystavení krycího listu se provádí výhradně na základě písemné žádosti (viz vzor) chovatele podané nejpozději 6 týdnů před předpokládaným krytím. Krycí list vystavuje poradce chovu.

28. K žádosti o krycí list v případě prvního krytí předloží chovatel základní údaje o chovné feně: fotokopii Průkazu původu, fotokopii názvu chovatelské stanice, bonitační kartu (kopii).

29. Při neúplně doložené žádosti o vystavení krycího listu je  poradce chovu oprávněn vyžadovat doplnění.

30. Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci pro vydání Průkazů původu štěňat.

31. Krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, podpis majitelů obou jedinců, datum krytí, podmínky vyrovnání (úhrada) krytí.

32. Krycí list vystavuje poradce chovu ve dvou vyhotoveních,  z nichž jeden zůstává trvale v držení poradce chovu.

33. Po uskutečněném krytí a společném podpisu krycího listu odešle majitel feny originál poradci chovu do 3 dnů po uskutečněném krytí. Kopii odešle majitel feny poradci chovu do 5 dnů po vrhu.

34. V případě neuskutečněného krytí vrátí chovatel obě vyhotovení krycích listů poradci chovu zpět. Krycí listy vrátí nejpozději do 30 dnů po ukončeném hárání feny. Platnost krycího listu je 12 měsíců od data vydání. V případě, že fena nezabřezla, vrátí chovatel krycí listy poradci chovu do 70 dnů po datu krytí.

KRYTÍ

35. Ke krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci na základě platného krycího listu.

36. Chovná fena smí mít tři vrhy za dva roky.

37. Počet krytí jedním psem během kalendářního roku je Klub oprávněn omezit.

38. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých fen musí uplynout alespoň 24 hodin.

39. Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.

40. Při náhradě za krytí štěnětem přísluší první volba chovateli, druhá majiteli krycího psa, pokud se nedohodnou jinak. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral až do jeho odběru v předepsané době, to je 7 týdnů stáří štěněte. Chovatel hradí Průkaz původu a jeho odeslání majiteli.

41. Je nepřípustné, aby majitel krycího psa kryl svým psem fenu, aniž mu chovatel předloží krycí list. Krycí pes může být z dalšího chovného využívání vyřazen, pokud byl použit k nepovolenému krytí.

42. O navržení svého krycího psa se jeho majitel přesvědčí na krycím listě, kde je jeho pes uveden buď přímo v dané rubrice na titulní straně krycího listu (dohodne-li se chovatel a majitel a poradce chovu na tomto jediném psu), nebo na zadní straně originálu krycího listu.

43. Ve zvláštních případech lze použít umělého oplodnění feny, vedeného veterinárním lékařem. Umělé oplodnění může být provedeno pouze psem, který již absolvoval úspěšné přirozené krytí. V takovém případě musí krycí list současně potvrdit i veterinární lékař, který umělé oplodnění feny prováděl.

44. Nezabřezla-li fena a byl-li zaplacen jednorázový poplatek za krytí hned po nakrytí feny, má chovatel při příštím povoleném krytí nárok na bezplatné náhradní krytí. Nezabřezla-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči majiteli psa žádné nároky, pokud tento prokáže, že pes je plodný.

45. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí toto krytí, jakož i nahlášení štěňat nahlásit majitel feny poradci chovu. Hlášení se provede písemně s příslušným vysvětlením – rozhodne výbor Klubu.

46. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit novému nabyvateli všechny případné nesplněné závazky (např. náhradní krytí) a sepsat s ním smlouvu.

VRH

47. Chovatel je povinen o svou fenu v době březosti a kojení dobře pečovat, jakož i o celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich správný vývoj.

48. Štěňata zrůdná a atypická musí být utracena do 5 dnů po narození.

49. Narození štěňat musí chovatel oznámit poradci chovu nejpozději do 5 dnů po jejich narození. V případě, že fena není schopna štěňata kojit, může chovatel použít kojnou fenu, což musí písemně oznámit poradci chovu, jakož i místo ustájení těchto štěňat. Příslušný poradce chovu má právo se přesvědčit, že kojná fena štěňata přijala.

50. V případě, že fena při porodu uhynula nebo je v narušeném stavu, povoluje se i umělý odchov. I tento případ je chovatel povinen oznámit poradci chovu.

51. Nepřípustný je každý pokus ovlivňovat růst štěňat nějakým opatřením, např. nechávat je o hladu, aby nepřerostla, příp. podáváním nežádoucích umělých prostředků a přípravků.

52. Předčasné přerušení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to z vážných důvodů veterinární lékař. V tomto případě je nutné rovněž uvědomit poradce chovu.

53. Při prodeji štěňat a odebrání od matky musí být štěňata stará nejméně 7 týdnů – to je 49 dnů. Musí být kontrolována některým z poradců chovu nebo veterinárním lékařem. Tito vystaví potvrzení o provedené kontrole vrhu. Kontrola vrhu se provádí na náklady chovatele.

54. V sedmém týdnu stáří štěňat provede veterinární lékař tetování štěňat do pravého ušního boltce. Provádí se na náklady chovatele.

55. Klub je oprávněn požadovat na chovateli odstranění závad, které byly při kontrole vrhu zjištěny. V případě, že chovatel toto nezajistí, vystavuje se riziku, že vrh nebude zapsán. Nezastihne-li poradce chovu fenu i všechna štěňata v péči chovatele nebo na jím ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení tohoto chovatelského řádu. Stejné porušení tohoto chovatelského řádu představuje jednání chovatele, který neumožní poradci chovu, veterináři nebo jinému kontrolnímu orgánu provést řádnou kontrolu vrhu. V případě uchovnění feny dle standardu FCI s netypickým chrupem (kleště, nepravidelný skus) musí kontrolu provést některý z poradců chovu.

56. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují chovnou i exteriérovou hodnotu štěněte – viz přejímka vrhu.

57. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji musí být vyhotovena písemná dohoda. Komisní prodej není povolen.

58. Chovatel je povinen poučit všechny nové majitele štěňat o existenci Klubu, eventuelně předat tiskopis Klubové přihlášky.

VÝVOZ

59. Klub je oprávněn zakázat vývoz, pokud by tento vývoz poškodil jeho chovatelské zájmy a ohrozil dobré jméno chovu, Klubu a kynologie vůbec. Komisní vývoz je zakázán.

 

TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Klubová výstava bez KV, Svornost, 31.10.2020
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!