Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.

EET - chovatelství a salony

výklad zákona

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Odbor daní z příjmů
Oddělení závislé činnosti a evidence tržeb
Č. j.: 100455/17/7100-10114-506820
Vyřizuje: Ing. Jitka Vlasáková, Oddělení závislé činnosti a evidence tržeb
Tel.: 296 854 479
E-mail: podatelna@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: p9iwj4f
e-mailem na adresu: cmku@cmku.cz
 
Odpověď na dotaz
Generální finanční ředitelství obdrželo dne 21. 09. 2017 Vaši e-mailovou zprávu, v níž
žádáte o objasnění k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZoET“), konkrétně v oblasti problematiky vzniku povinnosti evidovat tržby
dle tohoto zákona v případě chovatelů psů.
 
 
Podnikání není vázáno v OZ na dovolenost, tj. na to, že ten, kdo podniká, má k podnikání
příslušné podnikatelské oprávnění, je-li vyžadováno. OZ stanoví, že ten, kdo podniká ve
smyslu § 420 odst. 1 OZ je podnikatelem bez ohledu na to, zda potřebné podnikatelské
oprávnění má či zda k dané činnosti žádné podnikatelské oprávnění potřeba není.
Pro určení charakteru příjmu je tedy rozhodující, zda reálně vykonávaná činnost naplňuje
znaky podnikání tak, jak jsou definovány v OZ. V případě chovatelů psů (a jejich možných
souvisejících činností) lze na základě shora uvedeného konstatovat, že o výkon činnosti,
která by definované znaky naplňovala se bude jednat např. při prodeji chovatelských
potřeb (krmivo, hygienické potřeby, doplňky stravy, hračky aj.), okamžik vzniku povinnosti
evidovat tržby nastává od 1. března 2017, tedy od 2. fáze (NACE 47.7 Maloobchod
s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách), činnosti chovných stanic
prodávajících štěnata, okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby nastává od 1. března
2018, tedy od 3. fáze (NACE 01.49 Chov ostatních zvířat), nebo třeba při provozování
psího salonu, kdy povinnost evidence vzniká taktéž od 1. března 2018 (NACE 96.09
Poskytování ostatních osobních služeb j. n., péče o domácí mazlíčky, jako např. ubytování a
stravování, ošetřování, úprava srsti, výcvik).
 
Prakticky není např. vyloučena situace, kdy chovatelství, jakožto zájmová činnost, bude
současně naplňovat základní znaky podnikatelské činnosti ve smyslu OZ. Je vždy nutno
posuzovat každý případ individuálně s ohledem na jeho konkrétní aspekty. Podstatou je
účel, za jakým je činnost vykonávána. Existence chovatelské stanice je důvodným
předpokladem, že jde o činnost, která se může za obdobných podmínek opakovat, čímž je
naplněn znak soustavnosti, potom provozuje-li chovatel s registrovaným názvem
chovatelské stanice chov psů za účelem zisku, bez ohledu na to, zda zisku nakonec bylo či
nebylo dosaženo, může být „podnikatelem“ i v případě, že výsledkem jeho činnosti je jeden
či dva vrhy za život.
 
Pojem „ojedinělý příjem“ patří do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů. Výklad
vnitřního obsahu pojmu je nutné provést v daném případě s ohledem na posouzení
konkrétních okolností. Přitom kritériem pro definici této vlastnosti příjmu je tedy
jednorázovost či výjimečnost příjmu. Za ojedinělý příjem lze považovat s přihlédnutím ke
konkrétním skutečnostem zcela výjimečnou platbu v hotovosti nebo např. platbu za
ojedinělý prodej vyřazeného majetku. Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často)
platby, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tj. platby uskutečněné v
hotovosti, platební kartou nebo obdobným způsobem a současně zakládají rozhodný příjem,
tj. příjem z podnikání, je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé příjmy
nejedná.
 
Pro úplnost znovu upozorňujeme, že pokud by k úhradám docházelo výhradně bankovním
převodem (z účtu na účet), potom by takové platby evidenci tržeb nepodléhaly.
Ve vztahu k technickému zabezpečení informujeme, že podnikatelé potřebují pro evidenci
tržeb vhodné pokladní zařízení a to takové, které bude schopno přes internet odeslat
datovou zprávu o přijaté tržbě a přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK). Smyslem
otevřeného řešení je, aby si podnikatel pořídil takové pokladní zařízení, které bude
odpovídat typu jeho činnosti a jeho požadavkům. V rámci volby zařízení není odkázán na
konkrétního dodavatele nebo skupinu dodavatelů. Dodavatelé pokladních zařízení ani tato
zařízení nepodléhají certifikaci. Konkurenční prostředí v této oblasti tím vytváří tlak na
snižování cen. Mimo klasických pokladen je možné využít pro evidenci tržeb například
osobní počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s příslušenstvím software,
připojením na internet a tiskárnu.
 
Pro úplnost uvádíme, že podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou
slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl
podle ZoET povinnost evidovat, a to bez nutnosti dokládat potvrzení za pořízení pokladního
zařízení pro evidenci tržeb. Výše slevy na evidenci tržeb činí
5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího
č. j. 100455/17/7100-10114-506820 strana 3 (celkem 3)
základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
 
Pro ucelenost v úvodu uvádíme, že subjektem evidence tržeb je dle § 3 ZoET poplatník
daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a předmětem evidence
tržeb jsou evidované tržby poplatníka. Dle § 4 ZoET je evidovanou tržbou platba, která
splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu stanovené v § 5 ZoET a která zakládá
rozhodný příjem dle § 6 ZoET, tedy příjem z podnikání. Evidovanou tržbou je pouze taková
platba, která splňuje obě dvě podmínky současně. Obecně platí, že evidenci tržeb podléhají
platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (směnky, šeky,
žetony, poukázky apod., evidenci tržeb nepodléhají platby přijímané výhradně převodem
z účtu), pokud jsou tyto platby příjmem z podnikání.
Lze shrnout, že evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti
a zároveň plyne z činnosti, která je podnikáním. Pro účely určení základních znaků
podnikání je nutné vycházet z definice pojmu „podnikatel“ obsažené v § 420 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), kde za podnikatele je považován ten, kdo
samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským
nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení
zisku. Aby se jednalo o podnikání, musí být splněny všechny výše uvedené podmínky.
Zvlášť důležitý je zejména prvek soustavnosti a záměr vykonávat činnost za účelem
dosažení zisku.
Prvek soustavnosti je jedním ze základních znaků podnikání. Za soustavnou činnost lze
považovat i činnost sezónní či činnost provozovanou v určitých, byť nepravidelných
intervalech.
Pro posouzení, zda je účelem činnosti, kterou poplatník soustavně vykonává, dosažení
zisku, není rozhodující skutečný výsledek hospodaření, ale účel, k němuž výkon činnosti
směřuje. To, zda poplatník měl záměr vykonávat činnost za účelem zisku, či nikoli, vyplývá
např. z předběžné kalkulace příjmů a výdajů /jestliže poplatník nastaví cenu se záměrem
dosáhnout zisku, jedná se o výdělečnou činnost (podnikání)/.
č. j. 100455/17/7100-10114-506820 strana 2 (celkem 3)
 
Vaší pozornosti doporučujeme internetové stránky http://www.etrzby.cz/, zvláště:
Dokumenty → Metodika k evidenci tržeb
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika_k_evidenci_trzeb_v3.0.pdf.
Závěrem dovolte, abychom se omluvili za časové prodlení ve zpracování odpovědi na Váš
dotaz, které bylo způsobeno velkým množstvím agendy v oblasti problematiky elektronické
evidence tržeb.
Při posouzení Vámi předloženého emailového dotazu vycházelo Generální finanční
ředitelství výhradně z údajů uvedených ve Vašem dotazu, a to bez dalších konkrétních
informací a souvislostí, které se k předmětné situaci vztahují. Upozorňujeme, že Generální
finanční ředitelství neposkytuje závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je
v individuálních případech oprávněný místně a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace
nenahrazují závazný právní výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či
rozhodnutí v soudním řízení.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Ptáková
vedoucí oddělení

TOPlist